heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.      PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW – WIJNEGEM

Het archief is vanaf februari 2019 elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Vrije toegang zonder afspraak.

16/2/2019    16/3/2019    20/4/2019    18/5/2019    15/6/2019

familie PEETERS d'AERTSELAER

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2017-11-18 15:35:18
inventarisitembegindatum
einddatum
P.0/0.0.0"Procuratie voor Cornelis D'oppgieter ende .... in dato 16 8bre 1658". Akte opgesteld voor burg. en schepenen van Brugge. Voor hen verschenen Alphonse de Gras en Catharina van Houte, zijn echtgenote en noptaris d'Oppegieter.01/01/1600
31/12/1699
P.1/1.0.0Voor notaris Gaspar Verstockt verschenen Balthasar Sebille, het betreft hier de betaling van een obligatie ter waarde van 3.000 gulden kapitaal door Lucas Charles del Rosso. (copie)17/12/1683
17/12/1683
P.1/2.0.0"Rekeninge Bewijs ende reliqua de administratie iegelijcke van ontfanck ende uijtgeef die de heeren Adriano Goijvaertsen vanden graeff ende michiel Peeters als gewesene momboirs over Jan Baptiste Peeters, Eduardssone en Jouffr. Anna Goijvaertsen Vanden Graeff". Aangestelde commissarissen ware Maximiliaan Gerardi en Jan Baptiste Dellafaille.16/08/1680
16/08/1680
P.1/3.0.0Opsomming van goederen verkocht op de vrijdagmarkt te Antwerpen welke eigendom waren van Jan Baptist Peeters, zoon van Eduard Peeters en Anna Goijvaertsen van der Graeff. De verkochte stoffen en kleding staan vermeld met de opgebrachte gelden.07/06/1886
07/06/1886
P.1/4.0.0Voor schepenen van Antwerpen verschenen: Michiel Peeters en Adrianus Govaertsen vande Graeff beiden als 'testamentlijcke momboirs' over Jan Baptist Peeters, Catharina Peeters, echtgenote van Constantinus Deweerdt, Maria Theresia Peeters, allen erfgenamen van wijlen Eduardo Peeters en wijlen zijn echtgenote Anna Govaertsen vanden Graeff en Anna Maria Peeters, dochter van Michiel Moens. Erfdeling van gronden. De akte heeft te lijden gehad van vocht. 12/04/1680
12/04/1680
P.1/5.0.0De heer Jan Baptiste Peeters wordt gevraagt om aan Anthonij de Pieters, penningmeester, de som te betalen van 400 gulden wisselgeld zijnde commisiegeld. Het betreft hier een betaling aan de hoofdgecommiteerde van de Polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht. Aan dezelfde J.B.Peeters wordt een erfelijke rente verleden van 30 gulden per jaar.14/02/1682
14/02/1682
P.1/6.0.0Briefje aan Jean Baptiste Peeters vanwege de heer L.del Rosso. Deze vraagt om de obligatie, ter waarde van 3.000 gulden, die J.B. Peeters ter zijnen laste heeft te willen prologeren voor 3 à 6 maanden.29/04/1683
29/04/1683
P.1/7.0.0De heer Lucas Charles del Rosso vraagt aan mevr. de weduwe van Suan te willen betalen aan Jan Baptist Peeters de som van 3.400 gulden.08/03/1684
08/03/1684
P.1/8.0.0Uittreksel van een doopakte vanwege pastoor Chanon van de St. Jacobskerk te Antwerpen. Hij bevestigt dat op 20 juni 1651 geboren is Anna, dochter van Lucas Carolus del Rosso en Catharina Maria de Be.dele.08/05/1683
08/05/1683
P.1/9.0.0Briefje aan notaris Sybille vanwege Lucas Carolus del Rosso. Hij verwittigt de heer Sybille ervan dat het niet gelukt is om geld te krijgen voor de heer Preters. Hij zal papieren naar hem toe sturen om het geld toch nog te verkrijgen. Een rood intact lakzegel is nog aanwezig.30/03/1683
30/03/1683
P.1/10.0.0Brief aan notaris Sybillen vanwege de heer L. C. Del Rosso. Hij zal zoveel mogelijk geld opnemen tot een maximum bedrag van 10.000 gulden. Hij zou graag de heer Peeters voldoen. Een gedeeltelijke rode lakzegel is nog aanwezig.09/04/1683
09/04/1683
P.1/11.0.0Briefje vanwege Luc. C. Del Rosso aan Jan Baptist Peeters met de boodschap dat hij aan notaris Sybillen enkele papieren heeft verzonden om geld te verkrijgen. Van zodra hij het geld heeft zal hij de betaling voldoen.09/04/1683
09/04/1683
P.1/12.0.0Brief vanwege Lucas Carolus Del Rosso aan ? De brief is zeer moeilijk leesbaar daar het geschrift zeer licht geschreven is en de inkt niet al te duidelijk is.05/11/1683
05/11/1683
P.1/13.0.0Brief aan ? vanuit Namen vanwege Pierre .uesque de Namur. Brief nog te vertalen ( Franse tekst).07/10/1683
07/10/1683
P.1/14.0.0"Inventaris van alle ende ijeghelijcke de goederen haeffelijcke ende Erffelijcke achterghelaeten en bevonden ten sterfthuijse van wijlen Joan Baptiste Peeters. Michiel Peeters was executeur van het testament en C. de Weerdt trad op als getuige. De akte heeft veel te lijden gehad van vocht.01/01/1686
31/12/1686
P.1/15.0.0Michiel Peeters en Michiel Moens treden op als testamentlijke momboir over de minderjarige kinderen verwekt bij Jonkvrouw Anna Maria Peeters. Michiel Peeters en Adrianus Govaertsen van de Graeff treden ook op als momboirs over Maria Theresia Peeters. Het betreft hier de verdeling van goederen nagelaten door wijlen Joannes Baptiste Peeters. Notaris was Anthonij de Pieters.06/06/1686
06/06/1686
P.1/16.0.0"extract uijten testament van wijlen Jonkr Jan bapt Peeter op 18 mey 1686". Hierin legateert Jan Baptiste aan zijn broer Michiel een hoeve met landerijen, meubelen en toebehoren gelgen onder Deurne met een oppervlakte van 24 bunder. Andere erfgenamen waren zijn zusters, Catharina, echtgenote van Constant de Weerdt en Maria Theresia en de wettige kinderen van wijlen Anna Maria Peeters, echtgenote van Michael Moens.18/05/1686
18/05/1686
P.1/17.0.0"Erffrekeninghe ende liquidatie wegens de goederen die Jouffr Maria Teresia Peeters vuijt crachte vanden testamente van Joncker Jan Baptist Peeters haaren broeder opden achtiensten meij sesthienhondert sessentachentich voorden notaris Emanuel Henricque Peres prestnt getuijgen alhier gepasseert". Berekening van geerfde financiën. Notaris was Anthonij de Pieters uit Antwerpen.13/12/1689
13/12/1689
P.1/18.0.0Berekening van erfelijke gelden afkomstig uit de nalatenschap van Jonker Joannes Baptiste Peeters voor de kinderen van wijlen Anna Maria Peeters, zijn zuster, echtgenote van Michiel Moens. Akte opgemaakt voor notaris Anthonij de Pieters uit Antwerpen. De akte is niet volledig.14/12/1689
14/12/1689
P.1/19.0.0"Staet van alle ende iegelijcke de goederen roerende ende onroerende haeffelijcke ende erffelijcke achtergelaeten ende bevonden ten sterffhuijse van wijlen jonkr. Jan Baptista Peeters". J.B. Peeters was overleden op 19 mei 1686. Hij maakte een testament op 18 mei 1886 voor notaris Emanuel Henrique Peres. Tekende onhavige akte: J.A. de Lannoij en Maximiliaan Gerardi. Deze akte is opgemaakt ten kantore van notaris A. de Pieters.14/02/1688
14/02/1688
P.1/20.0.0F. Greijns, penningmeester van de "dijckagie Eeckeren, Hoeven, Oorderen en Wilmersdonck" bekent de som van 200 gulden ontvangen te hebben van Eduard Peeters van zijn geschot.10/09/1666
10/09/1666
P.1/21.0.0F. Greijns, penningmeester van de "dijckage van Eeckeren, Hoeven, Oorderen en Wilmersdonck" bevestigd ontvangen te hebben van Eduard Peeters de som van 165 gulden voor het 17de geschot vervallen op 1 november 1675.01/11/1675
01/11/1675
P.1/22.0.0F. Greijns, penningmeester van de 'dijckagie Eeckeren, Hoeven, Oorderen en Wilmaersdock", bevestigd ontvangen te hebben van Eduard Peeters de som van 247,9 gulden over het 14de geschot vervallen op 1 november 1672.19/12/1672
19/12/1672
P.1/23.0.0De penningmeester van de "dijckagie Eeckeren, hoeven, Oorderen en Wilmersdonck" bevestigd ontvangen te hebben van Eduard Peeters de som van 487,8,1 gulden over het 9de geschot zijnde 45.933 roeden land gelegen onder Ekeren en Ettenhoven. De penningmeester wordt niet vermeld.01/12/1667
31/12/1667
P.1/24.0.0F. Greijns, penningmeester van de "dijckagie Eeckeren, Hoeven, Oorderen en Wilmersdonck bevestigd ontvangen te hebben van Eduard Peeters de som van 165 gulden over het 8ste geschot over 45.933 roeden land tot 20 stuivers het gemet.01/01/1676
31/12/1676

pagina: <1> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55