familiearchieven

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2018-10-22 09:15:27 artikels: 15681
inventarisitembegindatum
einddatum
V.5/203.0.0"Voor Hendrick vander Borch en Pauwels Huens, schepenen van Mechelen, zijn gekomen Jonkheer Jan Jeronimo de Clerck heeft overgedragen en getransporteert aan Rombout Huens, Ontvanger Generaal der stad Mechelen, 20 carolus gulden erfelijke rente bepandt en tot laste van de voors. stad Mechelen voortkomende uit het sterfhuis van wijlen Jonkheer Charles de Clerck, zijn vader. Tegen Margriet de Clerck, zijn zuster gehuwd met Jan Gerlaijs." Aan de akte zijn twee staarten met nagenoeg intacte bruine lakzegels bevestigd.10/07/1634
10/07/1634
V.5/204.0.0Huwelijksvoorwaarden voor Joos de Weerdt en Regina Clercx. Joost de Weerdt brengt van zijn kant al zijn hafelijke en roerende goederen, zilverwerk en huisraad mee, alles geschat op 500 gulden Vlaams. Regina Clercx van haar kant heeft een inbreng van 1.000 carolus gulden plus nog 100 carolus gulden voor haar persoonlijk. Verder wordt nog een regeling besproken voor het gebruik van zaken en goederen door de langstlevende. De akte werd opgemaakt ten woonhuize van de moeder van de bruid, genaamd 'De Gulden Struys' aan het Minnebroeders Clooster, door notaris Johannes Bloemaert.06/06/1544
06/06/1544
V.5/205.0.0Huwelijksvoorwaarden opgemaakt door notaris Van Achelen uit Antwerpen, tussen Joos de Weerdt, stadspensionaris van Antwerpen, geassisteerd door zijn moeder Regina de Clerck, en Catharina de Aijala, geassiteerd door Michiel en Philips de Aijala, haar broers.12/12/1595
12/12/1595
V.5/206.0.0'Octroij van den koninck voor don diego morante de Ayala om te moeghen vercopen leengoederen van vordestein'. Diego de Aijala, zoon van wijlen Don Diego Carion en vrouwe ... d'Ayala vraagt de toestemming om zijn deel van goeden en de heerlijkheid van Vordestein, gelegen onder Schoten en Merksem, te leen gehouden en hem toegekomen door de dood van zijn vader, te verkopen.18/03/1623
18/03/1623
V.5/207.0.0'Testamento de Antonia de Ayala' Op 18 sept. laat Antonia de Ayala, ongehuwde dochter van Diego de Aiala en Agneta de Remalme, haar testament opmaken voor notaris Michiel Van Couwenberghe uit Antwerpen. De armen van Antwerpen krijgen 2 veertelen tarwe voor het bakken van broden. Haar zusters Agneta en Susanne, beiden religieuzen in het klooster van Bleyenbergh te Mechelen, erven 18 gls. Een andere zuster, met name Catherina, erft juwelen, klederen en kleinoden. Een vierde zuster, Franchoyse, krijgt haar beste tabbart. Verder legateert zij aan haar broers, Michiel en Philippo actiƫn en goederen. Er dienen 300 missen gelezen te worden voor de zaligheid van haar ziel: 100 in de kerk van St.- Jacob, 100 in het klooster van de minderbroeders te Antwerpen en 100 in het klooster van Bleyenbergh te Mechelen.18/09/1587
18/09/1587
V.5/208.0.0Gedrukte akte in het Latijn, tekst nog te vertalen, betreffende Constantinus de Weerdt. De akte is voorzien van een staart in roze stof, met een geperste zegel opgeborgen in een blikken doosje gehangen aan bovenvermelde roze staart10/03/1664
10/03/1664
V.5/209.0.0'Scheijdinghe ende deijlinghe vande goederen van Catharina d'Aijala weduwe van dheer de Weerdt'. Voor Eduaert Van Breght en Jacob Van Bueren, schepenen van Antwerpen, verschenen: de h. en mevr. Gregorius en de h. en mevr. Joost de Weerdt, beiden kinderen van wijlen Joost de Weerdt en Catharina d'Aijala. De verdeling van de erfenis gebeurde volgens het testament opgemaakt voor notaris Jan Waerbeke op 7 aug. 1629. Gregorius erft buiten geld en renten een groot en klein huis, naast elkaar gelegen in de Heyser straete. Joos de Weerdt erft eveneens buiten renten en geld de helft in twee huizen genaamd 'Den Jan Baptiste en Den Ancker'met twee poorten en een achterhuis. Deze waren gelegen tegenover de St.-Jacobskerk in het Kipdorp, met een achteruitgang in de Catten- straete. De akte is voorzien van twee staarten zonder zegels.17/01/1639
17/01/1639
V.5/210.0.0"N 1517, Lettre de Constitution ....' Akte in het Frans opgesteld, nog te vertalen. De akte is voorzien van een staart met nog een klein restant van een rode lakzegel.23/07/1626
23/07/1626
V.5/211.0.0"De transactie tusschen de weduwe en erfgenaemen wijlen Aerts de Clercq" Voor Peter Vledincx en Claes Rockocx, schepenen van Antwerpen, zijn gekomen: Anna Clercx, weduwe van Michielo Cornelisse,.... Clercx, echtegenote van Jan Boon, Maria Clercx, Clara Clercx, echtgenote van Dierick Borne, Regina Clercx, echtgenote van Joost de Weerdt, Peeter de Clerck en Claese de Clercq. Allen waren erfgenamen van wijlen Aerd de Clercq, de eerste partij. Clara van Oost, weduwe van Aerd de Clercq en gehuwd met Jan van Immerseel, was de tweede partij. Het betreft hier de scheiding en deling van goederen die eigendom waren van wijlen Aerd de Clercq. Twee zegelstaarten zijn nog aanwezig, de beide lakzegels ontbreken.26/10/1543
26/10/1543
V.5/212.0.0"Goedenisse Brieff vant' huijs gen. Lipsich inde Hoffstrate voor Herman Hertwich vanden Linden ende syne Huijsvrouwe". Voor Philip Franchois van Varick en Jan Augustijn Lannoij kwamen jonker David Egidius, Melchior en Joan Baptist Haecx zonen van wijlen Melchior Haecx en Maria van Eijcke. Anna Isabella Haecx, en haar man jonker Franchois van Gerwen. Jonkvr. Maria Catharina Haecx wed. wijlen Antonius Franciscus Wouters. Jonkvr. Eleonora en Justina Haecx, alle vier zusters van David, Melchior en Jan Bapt. Haecx. De erfgenamen van Melchior Haecx verkopen aan Herman Hertwich vander Linden en zijn echtgenote Adriana van Dobbel een huis genaamd 'Lipsich', gelegen in de Hofstraat. Het huis was gelegen tussen de huizen 'Het Gulden Peert' en 'Den Witten Valck'. Aan de akte zitten nog twee zegelstaarten.13/12/1677
13/12/1677

pagina: <<< < 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 > >>>

15681 in 0.125 seconds

A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn