De Val van Icarus van Bruegel is geraffineerde politieke satire [Lees hier het artikel].
Waarom Bruegels Dulle Griet nooit werd begrepen [Lees hier het artikel].


familie "de Weerdt - Rubens"

 
225 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2010-07-24 21:46:11
#inventarisitembegindatum
einddatum
211V.5/208.0.0Gedrukte akte in het Latijn, tekst nog te vertalen, betreffende Constantinus de Weerdt. De akte is voorzien van een staart in roze stof, met een geperste zegel opgeborgen in een blikken doosje gehangen aan bovenvermelde roze staart10/03/1664
10/03/1664
212V.5/209.0.0'Scheijdinghe ende deijlinghe vande goederen van Catharina d'Aijala weduwe van dheer de Weerdt'. Voor Eduaert Van Breght en Jacob Van Bueren, schepenen van Antwerpen, verschenen: de h. en mevr. Gregorius en de h. en mevr. Joost de Weerdt, beiden kinderen van wijlen Joost de Weerdt en Catharina d'Aijala. De verdeling van de erfenis gebeurde volgens het testament opgemaakt voor notaris Jan Waerbeke op 7 aug. 1629. Gregorius erft buiten geld en renten een groot en klein huis, naast elkaar gelegen in de Heyser straete. Joos de Weerdt erft eveneens buiten renten en geld de helft in twee huizen genaamd 'Den Jan Baptiste en Den Ancker'met twee poorten en een achterhuis. Deze waren gelegen tegenover de St.-Jacobskerk in het Kipdorp, met een achteruitgang in de Catten- straete. De akte is voorzien van twee staarten zonder zegels.17/01/1639
17/01/1639
213V.5/210.0.0"N 1517, Lettre de Constitution ....' Akte in het Frans opgesteld, nog te vertalen. De akte is voorzien van een staart met nog een klein restant van een rode lakzegel.23/07/1626
23/07/1626
214V.5/211.0.0"De transactie tusschen de weduwe en erfgenaemen wijlen Aerts de Clercq" Voor Peter Vledincx en Claes Rockocx, schepenen van Antwerpen, zijn gekomen: Anna Clercx, weduwe van Michielo Cornelisse,.... Clercx, echtegenote van Jan Boon, Maria Clercx, Clara Clercx, echtgenote van Dierick Borne, Regina Clercx, echtgenote van Joost de Weerdt, Peeter de Clerck en Claese de Clercq. Allen waren erfgenamen van wijlen Aerd de Clercq, de eerste partij. Clara van Oost, weduwe van Aerd de Clercq en gehuwd met Jan van Immerseel, was de tweede partij. Het betreft hier de scheiding en deling van goederen die eigendom waren van wijlen Aerd de Clercq. Twee zegelstaarten zijn nog aanwezig, de beide lakzegels ontbreken.26/10/1543
26/10/1543
215V.5/212.0.0"Goedenisse Brieff vant' huijs gen. Lipsich inde Hoffstrate voor Herman Hertwich vanden Linden ende syne Huijsvrouwe". Voor Philip Franchois van Varick en Jan Augustijn Lannoij kwamen jonker David Egidius, Melchior en Joan Baptist Haecx zonen van wijlen Melchior Haecx en Maria van Eijcke. Anna Isabella Haecx, en haar man jonker Franchois van Gerwen. Jonkvr. Maria Catharina Haecx wed. wijlen Antonius Franciscus Wouters. Jonkvr. Eleonora en Justina Haecx, alle vier zusters van David, Melchior en Jan Bapt. Haecx. De erfgenamen van Melchior Haecx verkopen aan Herman Hertwich vander Linden en zijn echtgenote Adriana van Dobbel een huis genaamd 'Lipsich', gelegen in de Hofstraat. Het huis was gelegen tussen de huizen 'Het Gulden Peert' en 'Den Witten Valck'. Aan de akte zitten nog twee zegelstaarten.13/12/1677
13/12/1677
216V.5/213.0.0Overeenkomst tussen Geeraert van Antwerpen en de stadhouder van Mechelen. De akte is voorzien van restanten van een grote rode lakzegel. Het is niet erg duidelijk wat er in de akte staat. De akte is ondertekend door de heer Van Linden als vertegenwoordiger van de Raad van de Koning.15/06/1711
15/06/1711
217V.5/214.0.0"Octroy om vande Leenen te disponeren voor De Heer Diego Castano Matheos & vrouwe Elisabeth Goos ged: brussel 13 july 1674." Worden in de akte verder nog genoemd: Elisabeth, dochter van Mathias Goos en Arnolde van Vymer. Joanna Castano Matheos. De moeder van Diego en Joanna was Anna Endriques.13/07/1674
13/07/1674
218V.5/215.0.0Voor schepenen van Antwerpen, Henrick van Halmale en Adriaen Happaert zijn verschenen Catharina d'Ayala Merten Joannes- en Joos de Weerdt. Het betreft hier vooral de verkoop en overgave van roerende en onroerende goederen gelegen onder Antwerpen.15/06/1711
15/06/1711
219V.5/216.0.0Joos Audenwyghe, Pieter Oste, Lieven van Vossome, Joos Kimpe en Pieter van der Vaet, mannen en schepenen van het hof van Dendermonde. Voor hen compareerden op 24 november 1609 Anthony de Mas en zijn vrouw Lysbette Lauwereys om aan de rentebrief (jaarlijks 2 ponden grooten) ten gunste van wijlen Anthony de Clercq te voldoen. Voortaan moest de rente aan de weduwe van Anthony de Clercq en diens kinderen betaald worden en dat op de dag van Sint Pieter in februari 1609. De brief is voorzien van vijf zegelstaarten, waarvan er aan drie nog fragmenten van rode lakzegels zitten.12/01/1610
12/01/1610
220V.5/217.0.0Bekrachtiging van het testament van Catharina Peeters, weduwe van Constantinus de Weerdt, raadsheer en secretaris der stad Antwerpen. Deze bekrachtiging gebeurde door de Spaanse koning Karel II.16/07/1700
16/07/1700
221V.5/218.0.0Bekrachtiging van het testament van Constantinus de Weerdt, raadsheer en secretaris der stad van Antwerpen. De bekrachtiging gebeurde in naam van de Spaanse koning Karel II. Het document is voorzien van een grote rode, vrij intacte lakzegel, bevestigd aan een staart.07/09/1682
07/09/1682
222V.5/219.0.0Schepenbrief uitgereikt door de Antwerpse schepenen Henrick van Halmale en Adriaen Happaert, waarin de schulden van Catharina de Ayala, wed. van Joos de Weerdt, raadsheer en pensionaris van Antwerpen, aan haar zonen Gregorius, secretaris van Antwerpen, en Joos de Weerdt jr., licentiaat in de rechten, wordt kwijtgescholden. De brief is voorzien van een intacte (bruine) en van een gedeeltelijke lakzegel.26/06/1630
26/06/1630
223V.5/220.0.0Toestemming van de bisschoppen van Duinkerken aan Jean van Eeden om het wapen van zijn ouders, Cornille van Eeden en Laurence Jongherycx, over te nemen. Zijn vader was een gerespecteerd handelaar, die mede verantwoordelijk was voor de bloei van het stedelijk handelswezen, wat werd beaamd door Jacobus vander Cruce, Pierre Faulcomnier, Nicolas Soy, Nicolas vander Naelde, Jean Schaillier, Guillaume Mourin en Jaspar van Maecen. Een doordrukstempel is aan een staart bevestigd. Een ingekleurd wapen zit bij het document ingesloten, een ander is geschilderd op de akte.06/08/1671
06/08/1671
224V.5/221.0.0Testament van Regina de Clerck, wed. van Joos de Weerdt voor notaris Augustijn Noydens Remigius uit Antwerpen. Een eerder opgemaakt testament, 14/07/1569, werd verbroken. Haar vier kinderen erven elk een zilveren lepel van 3 once het stuk. Zij hadden daarvoor reeds elk een som van 1.600 gulden ontvangen. De h. Goosen Batson, weduwnaar van Johanna de Weerdt, kreeg naast de 1.600 gls. ook 200 gls. die zijn vrouw erfde van haar oom Hans de Weerdt. Hetzelfde gold voor wijlen Martina de Weerdt en haar man zaliger, Peeter de Haze. Die laatste was de testatrice nog 1.000 gls. schuldig. Zoon Nicolas de Weerdt kreeg een eenmalige som van 1.200 gls., alsook een jaarlijkse rente van 75 gulden. Alle andere goederen dienden eerlijk verdeeld te worden tussen de kinderen en kleinkinderen. Een som van 100 gulden, bezet op het huis 'De Roose' van Gillis Vermeulen, ging naar het Faulconsklooster voor de intrede van haar dochter Regina, die zelf ook een jaarlijkse rente van 25 gulden ontving.01/06/1599
01/06/1599
225V.5/222.0.0Octroy uit 1731 met betrekking tot het goed Vordenstein gelegen onder Schoten. De akte is aan elkaar gekleefd, zodat het niet mogelijk is de inhoud ervan te lezen. Dient nog gerestaureerd te worden.01/01/1700
31/12/1799
0.007 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM