heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.      PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW – WIJNEGEM

Het archief is vanaf februari 2019 elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Vrije toegang zonder afspraak.

16/2/2019    16/3/2019    20/4/2019    18/5/2019    15/6/2019

Aartselaar, CLEYDAEL, STIER

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2012-04-14 08:31:37
inventarisitembegindatum
einddatum
A.10/1.0.0"Extract uijt den testamente van wijlen Jan van den Bosch jonghman tot Aertselaer, op den tweeden augustij 1700 sestigh voor den notaris Leonard Constantin Gerardi present getuijgen binnen Antwerpen gepasseert, waer innen onder andere staet als volght,". Hij legateert aan de kinderen van wijlen Susanne Wijckmans en Jan van de Wouwer "een stede met huisinghe ende landen daer aen gelegen onder Hemissen". Pachter was Peeter Lauwerijssens.02/08/1766
02/08/1766
A.10/2.0.0"Requeste voor jan baptist Wegghe & peeter van Paesschen momboiren over de kinderen van wijlen Cornelis Wegghe daer moeder aff is Anna van Paesschen, met authorisatie vande wethouderen van Ste Laurijs te Hove in dato 7 meert 1755". Verzoek gericht aan de heren drossaert en schepenen van St. Laureijs onder Hove. Zij melden hier dat Fransus Batens en zijn echtgenote aan de bovenvermelde kinderen hebben nagelaten; een stede groot 3 bunder gelegen onder Hemiksem, de helft in een bos gelegen op de scheiding Kontich- Aartselaar. De verzoekers waren genoodzaakt om deze goederen publiekelijk te laten verkopen daar er vele erfgenamen waren.07/03/1755
07/03/1755
A.10/3.0.0"Copije Regte voor joannes hellemans van wethoud van bochout". Joannes Hellemans, weduwnaar van wijlen Maria Theresia de Ridder, richt een verzoekschrift aan de heren drossaart en schepenen van Boechout als oppermomboir over hun enig kind Maria Theresia Hellemans,en mede erfgenaam van wijlen Fransus Baetens.verklaart dat zij genoodzaakt waren om de nagelaten goederen openbaar te doen verkopen daar er vele erfgenamen waren zodat de opbrengst gemakkelijker verdeeld kond worden. Hij vraagt hen om de goedenisse daarvan te doen en de penningen te ontvangen zodat ieder zijn deel kan krijgen.07/03/1755
07/03/1755
A.10/4.0.0" Copije, Regte voor Fransus Verrijcken als momboir over jacobus & cornelis vereijcken hunne minder jarige broeders, Met authorisatie van de wethouderen van Schelle, in dato 19 meert 1755". Peeter en Fransus Vereijcken richten een verzoekschrift tot de schout en schepenen van Schelle. Zij treden op als afgevaardigden van hun minderjarige broers, Jacobus en Cornelis, allen mede erfgenamen van wijlen Elisabeth Segers, overleden in het Klein Begijnhof van Mechelen. Zij liet een hofstede met huis en 3 bunder land na gestaan en gelegen onder Hemiksem met nog een klein bos gelegen onder Aartselaar. Zij vragen dat de opbrengst van de publieke verkoop verdeeld zou worden onder de talrijke erfgenamen.19/03/1755
19/03/1755
A.10/5.0.0" Copije, Regte voor Egidius en Peeter Pauwels Momboirs over fransus Dielis ende Theresia Pauwels hun minderjarige suster ende broeder, met permissie ende authorisatie vande wethouderen van boom in dat 1e Maij 1755. Zij richten een verzoekschrift tot de drossaart en schepenen van Boom de opbrengst van de openbare verkoop van een stede met land te verdelen onder de talrijke erfgenamen van wijlen Fransus Baetens welke gehuwd was met Elisabeth Segers.01/05/1755
01/05/1755
A.10/6.0.0" Copije Regte voor jan bapt van vereijcken van heeren weesmr der stadt antwerpen, 21 febr 1755". Joannes Baptiste Vereijcken aangestelde vertegenwoordiger over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Guilliam Schuereweghen en Magdalena Janssens verzoekt de heren weesmeesters van Antwerpen om de opbrengst te verdelen onder beide kinderen welke afkomstig is van de publieke verkoop van goederen uit de nalatenschap van wijlen Elisabeth Segers. Het betrof hier een stede met huis onder Hemiksem en een stuk bos onder Aartselaar.21/02/1755
21/02/1755
A.10/7.0.0Alle erfgenamen van wijlen Maria Segers en Guilliam de Rademaker bekennen ontvangen te hebben uit handen van Jan Van den Bosch de som van 511 gulden 11 1/4 stuivers wisselgeld als zijnde hun geregte vierde paart van de verkoop van een stede en landen gelegen onder Hemiksem aan het Kerkeneijnde.03/05/1755
03/05/1755
A.10/8.0.0Peeter Baetens, Joannes Stuijck en Andries Ge.rdts verklaren ontvangen te hebben uit handen van Jan vanden Bosch uit Hemiksem de som van 100 gulden afkomstig uit het legaat van wijlen Fransus Baetens en Elisebath Segers ingevolge hun testament opgemaakt op 24 december 1723 ten kantore van notaris de Bruijn. Deze som was afkomstig van de verkoop van een stede met land gelegen onder Hemiksem op het Kerkeneind.03/05/1755
03/05/1755
A.10/9.0.0" Copije, Regte voor Peeter de Ridder momboir van sijnen minderjarigen broeder francois De Ridder, met permiossie van wethouderen van Edegem". Peeter De Ridder richt een verzoekschrift tot de stadhouder en schepenen van Edegem. Hij vraagt hier als vertegenwoordiger van zijn minderjarige broer Francis of het mogelijk is her erfdeel te verkrijgen uit de nalatenschap van wijlen Francus Baetens en Elisabeth Segers. Hij is medeerfgenaam voor een deel uit de verkoop van een stede gelegen onder Hemiksem en een bos genaams e Bleckbosch' o,nder Wilrijck. Alles werd publiek verkocht om zo de erfenis te verdelen. Peeter en Francis waren de kinderen van wijlen Cornelis De Ridder en Elisabeth De Voeght.20/03/1755
20/03/1755
A.10/10.0.0"Aen Mijne Eerweerde heere Die Borgemeester ende Schepenen der stadt Antwerpen". Nicolaes Wouters, priester en kapelaan der Cathedrale kerk van Antwerpen, aangesteld als curator over de goederen van Clara Maria Schuerwegen, dochter van Hendrik en Petronella Dillewijns vraagt ofdat het mogelijk is dat het erfdeel van Clara Schuerwege uitbetaald zou kunnen worden. Zij was medeerfgenaam uit de nalatenschap van wijlen Francus Baetens en Elisabeth Segers. Clara Maria Schuerwegen was zwakzinnig.01/01/1700
31/12/1799
A.10/11.0.0" Extract uijt den testamente van wijlen joffr. Petronella Dillewijns weduwe wijlen hendrick schuerwegen voor mij onderschreven Notaris present getuijgen op den vijfthienden januarij seventhien hondert vierenvijftgh gepasseert waer inne onder andere staet als volght:". In zijn testament steld hij de Eerwaarde Heer Nicolaus Wouter, priester en kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouw kerk van Antwerpen aan als voogd over haar zwakzinnige dochter Clara Maria Schuerwegen.15/01/1755
15/01/1755
A.10/12.0.0"Regte voor francus Sels ende Jan De Schutter over de 2 kinderen van Guilliam De Raedemaecker". Frans Sels en Jan De Schutter vertegenwoordigers van de 2 kinderen van wijlen Guilliam De Raedemaecker en Maria van Linden alsook over Jacobus De Schutter, minderjarige zoon van wijlen Jan De Schutter en Anna Verhoeven, vragen aan de schout en schepenen van Aartselaar of zij kunnen beschuikken over het erfdeel waarop de kinderen recht hebben. Zij erven een 48 ste deel in 3 vierdelen land gelegen onder Hemiksem en een 64 ste deel in een Bleckbos onder Wilrijk. Zij waren medeerfgenamen uit de nalatenschap van wijlen Francus Baetens en Elisabeth Segers. 12/03/1755
12/03/1755
A.10/13.0.0"Aen Mijne Eerw Heeren die Drossardt ende schepen der Heerlijckheijdt van den Kiele buijten Antwerpen als opper momboiren over alle weesen onder hunne Districte". Peeter Lauwers, weduwnaar van Catharina Batens treedt op als vertegenwoordiger van zijn 4 kinderen m.b.T; het verkrijgen van hun erfdeel afkomstig uit de nalatenschap van wijlen Elisabeth Segers.01/01/1700
31/12/1799
A.10/14.0.0"Aen den heere Drossaerdt ende Schepenen van Contigh". Jan Puttemans, momboir over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Anna Maria Puttemans en Livinus Coeckel, vraagt of zij het erfdeel, zijnde een 60 ste paart van een stede gelegen onder Hemiksem en een 60 ste paart van een bos 'den Bleckbosch' waarop zij recht hebben uitbetaald kunnen krijgen. De goederen werden publiek verkocht daar er meer dan 60 erfgenamen waren. Deze nalatenschap was afkomstig van het echtpaar Baetens - Segers.17/03/1755
17/03/1755
A.10/15.0.0Melchior Puttemans, vertegenwoordiger van Catharina van de Wouwer, samen met Peeter Schoesetters, momboir over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Peeter van de Wouwer, verklaren ontvangen te hebben uit handen van Maria Ronge, executrice ten sterfhuis wijlen Jan van den Bosch de goedenisbrieven en bescheiden m.b.o. een stede met huis en landen gelegen onder Hemiksem, hebbende als pachter Peeter Laureijssens.28/06/1766
28/06/1766
A.10/16.0.0"huer cedulle voor Jan vanden Bossche van stede tot hemissem, den huerlinck is peeter Laurijssen tot hemissem". Voor Leonard Constantin Gerardi, notaris te Antwerpen is verschenen Jan Van den Bosch inwoner uit Aartselaar welke verklaart verhuurt te hebben aan Peeter Lauwerijssens en Anna Pooters een stede met huis, schuur, hof land en alle toebehoren gelegen te Hemiksem op het Kerckeneinde.19/03/1760
19/03/1760
A.10/17.0.0Alle kinderen en kleinkinderen van wijlen Anna Segers en Cornelis Schuerwegen verklaren ontvangen te hebben uit handen van Jan vanden Bosch de som van 511 gulden 11 1/4 stuivers in voldoening van hun 1/4 deel van 3/4 delen in de verkoopsom van een stede & landen gelegen onder Hemiksem. De akte is ondertekend door Jan Baptist - Peeter - Adriaen - Fransus, Joanna Maria Verreijcken en N. Wouters, priester.31/05/1755
31/05/1755
A.10/18.0.0De kinderen en kleinkinderen en de erfgenamen van wijlen Catharina Segers en Jan De Schutter, haar eerste man als van Jan Schuerewegen, haar tweede echtgenoot, verklaren dat zij uit handen van Jan vanden Bosch ontvangen hebben de som van 511 gulden wisselgeld tot voldoening van hun gerechte 4de deel van de3/4 delen uit de koopsom van de stede anex erven gelegen tot hemiksem aan het Kerckeneind. De akte is ondertekend door Jacobus - Marie en Jan De Schutter - Peeter Schuerweghe - Francus Sels en Fransus Ronghe.31/05/1755
31/05/1755
A.10/19.0.0Al de kinderen erfgenamen van wijlen Joanna Segers en Dielis van Schil bekennen dat zij uit handen van Jan vanden Bosch ontvangen hebben de som van 511 gulden 11 1/4 stuivers in voldoening van hun gerecht 1/4 deel van 3/4 delen van een stede en landen gelegen onder Hemiksem.03/05/1755
03/05/1755
A.10/20.0.0 "Conditien van vercoopinge vande stede tot hemixem". Verkoopsvoorwaarden van de verkoop van een stede met huis, stal en alle toebehoren groot 3 bunder gelegen onder Hemiksem aan het Kerckeneind. De verkoop geschiedde in opdracht van de erfgenamen van wijlen Francois Batens en zijn echtgenote Elisabeth Segers.00/03/1755
00/03/1755
A.10/21.0.0Voor de 'Laet bancke'van Hemiksem verscheenJacobus en Maria de Schutter vergezeld van Francus Ronge, haar man en momboir, Jan De Schutter, Jans sone en Francus Sels als toeziende voogd over Jacobus De Schutter, allen erfgenamen van wijlen Catharina Segers en Jan De Schutter, haar eerste man en van Jan Schuerweghen haar tweede man, voor 1/4 paart van 3/4 in een stede met aanhorigheden. In deze akten worden de erfgenamen met hun voogden opgenoemd, allen waren erfgenaam van wijlen Elisabeth Segers en haar man Francois Baetens. In de akte wordt beslist om de goedern uit deze erfenis publiek te doen verkopen zodat elke erfgenaam zijn deel van de opbrengst zou kunnen ontvangen.03/05/1755
03/05/1755
A.10/22.0.0" Transport van Eene stede met huysinge, schuere Stalle, hof, boomgaert, plantagien, landen, gronde ende allen den toebehoorten te samen groot 2 bunderen 200 roeden ofte 3 hec 27 aren gestaen ende gelegen onder de gemeynte van Hemixem ontrent de oude kercke sive aen het Kerkeneynde aldaer voor den Heere Henry Joseph Stier d'Aertselaer rentier binnen Antwerpen". Voor Joannes Joseph Pinson, notaris te Antwerpen is verschenen Joannes Baptiste Beten, priester en onderpastoor in de Heilige Carolus Borromeus kerk te Antwerpen als executeur-testamentair van wijlen juffr. Joanna Hellemans, begijn, overleden op 12 september 1819. Deze verklaart dat hij publiek heeft doen verkopen op 11 november 1819 een stede met huis, schuur, stal boomgaard en landen gelegen onder Hemiksem aan het Kerckeind. Koper werd Petrus Jonckheer. Hij handelde voor rekening van Henry Joseph Stier d'Aertzelaer. Zijn zoon Charles Jean Stier handelde de zaak verder af in naam van zijn vader.12/01/1820
12/01/1820
A.10/23.0.0"huerceel van J.F. Lauwerijssen uxor hemixem". Voor notaris Ludovicus Plottier, residerende te Hemiksem is verschenenJoannes Franciscus Lauwerijssen, Elisabeth Seghers en Joanna Hellemans. Joanna Hellemans verklaart aan beide echtelingen in huur te geven; een stede met huis, stal, hove, landen en toebehoren groot ongeveer 2 1/2 bunder. De huur was voor een termijn van twaalf jaar. De stede was gelegen te Hemiksem aan het Kerckeinde.28/09/1818
28/09/1818
A.10/24.0.0"Scheijdinge ende deijlinge tusschen Catharina vanden Wouwer met Melchior Hellemans haeren mannen ter eenre ende Joannes frans, ende Elisabeth Vande Wouwer als twee eenige kinderen van wijlen peeter vande Wouwer ten andere sijde Voor de voorseijde Cath. Vande Wouwer met Melchior hellemans in dato 10 meert 1773". Voor schepenen van Aartselaar kwamen Cath. vande Wouwer, Jans dochter wijlen en Melchior Hellemans haar man met Joannes Franciscus en Elisabeth vande Wouwer, erfgenamen van Peeter vande Wouwer en Catharina Schoesetters. Zij delen in gelijke delen: een hofstede met huis, stal, hove en landen groot 2 bunder en 100 roeden gelegen in Hemiksem aan het Kercken einde.10/03/1773
10/03/1773
A.10/25.0.0Bewijs van hypotheekbewaring. Bewijs van betaling van taksen door Henry Joseph Stier. Deze kocht via Petrus Jonckheer een stede met huis, stal, schuur, erve en land gelegen te Hemiksem aan het Kerkc einde uit de nalatenschap van Joanna Hellemans Joanna Hellemans, dochetr van Melchior en Catharina vanden Wouwer.07/12/1819
07/12/1819

pagina: <1> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16