Tentoonstelling 2020 ‘Een nieuwe kijk op de oude Bruegel’ . [Klik hier].

Historische wandeling door Wijnegem . [Klik hier].


familiearchieven

 
18595 artikels. | update 2020-06-26 16:41:20
#inventarisitembegindatum
einddatum
21A.10/21.0.0Voor de 'Laet bancke'van Hemiksem verscheenJacobus en Maria de Schutter vergezeld van Francus Ronge, haar man en momboir, Jan De Schutter, Jans sone en Francus Sels als toeziende voogd over Jacobus De Schutter, allen erfgenamen van wijlen Catharina Segers en Jan De Schutter, haar eerste man en van Jan Schuerweghen haar tweede man, voor 1/4 paart van 3/4 in een stede met aanhorigheden. In deze akten worden de erfgenamen met hun voogden opgenoemd, allen waren erfgenaam van wijlen Elisabeth Segers en haar man Francois Baetens. In de akte wordt beslist om de goedern uit deze erfenis publiek te doen verkopen zodat elke erfgenaam zijn deel van de opbrengst zou kunnen ontvangen.03/05/1755
03/05/1755
22A.10/22.0.0" Transport van Eene stede met huysinge, schuere Stalle, hof, boomgaert, plantagien, landen, gronde ende allen den toebehoorten te samen groot 2 bunderen 200 roeden ofte 3 hec 27 aren gestaen ende gelegen onder de gemeynte van Hemixem ontrent de oude kercke sive aen het Kerkeneynde aldaer voor den Heere Henry Joseph Stier d'Aertselaer rentier binnen Antwerpen". Voor Joannes Joseph Pinson, notaris te Antwerpen is verschenen Joannes Baptiste Beten, priester en onderpastoor in de Heilige Carolus Borromeus kerk te Antwerpen als executeur-testamentair van wijlen juffr. Joanna Hellemans, begijn, overleden op 12 september 1819. Deze verklaart dat hij publiek heeft doen verkopen op 11 november 1819 een stede met huis, schuur, stal boomgaard en landen gelegen onder Hemiksem aan het Kerckeind. Koper werd Petrus Jonckheer. Hij handelde voor rekening van Henry Joseph Stier d'Aertzelaer. Zijn zoon Charles Jean Stier handelde de zaak verder af in naam van zijn vader.12/01/1820
12/01/1820
23A.10/23.0.0"huerceel van J.F. Lauwerijssen uxor hemixem". Voor notaris Ludovicus Plottier, residerende te Hemiksem is verschenenJoannes Franciscus Lauwerijssen, Elisabeth Seghers en Joanna Hellemans. Joanna Hellemans verklaart aan beide echtelingen in huur te geven; een stede met huis, stal, hove, landen en toebehoren groot ongeveer 2 1/2 bunder. De huur was voor een termijn van twaalf jaar. De stede was gelegen te Hemiksem aan het Kerckeinde.28/09/1818
28/09/1818
24A.10/24.0.0"Scheijdinge ende deijlinge tusschen Catharina vanden Wouwer met Melchior Hellemans haeren mannen ter eenre ende Joannes frans, ende Elisabeth Vande Wouwer als twee eenige kinderen van wijlen peeter vande Wouwer ten andere sijde Voor de voorseijde Cath. Vande Wouwer met Melchior hellemans in dato 10 meert 1773". Voor schepenen van Aartselaar kwamen Cath. vande Wouwer, Jans dochter wijlen en Melchior Hellemans haar man met Joannes Franciscus en Elisabeth vande Wouwer, erfgenamen van Peeter vande Wouwer en Catharina Schoesetters. Zij delen in gelijke delen: een hofstede met huis, stal, hove en landen groot 2 bunder en 100 roeden gelegen in Hemiksem aan het Kercken einde.10/03/1773
10/03/1773
25A.10/25.0.0Bewijs van hypotheekbewaring. Bewijs van betaling van taksen door Henry Joseph Stier. Deze kocht via Petrus Jonckheer een stede met huis, stal, schuur, erve en land gelegen te Hemiksem aan het Kerkc einde uit de nalatenschap van Joanna Hellemans Joanna Hellemans, dochetr van Melchior en Catharina vanden Wouwer.07/12/1819
07/12/1819
26A.10/26.0.0" Note voor den heere Stier d'Aertselaer over de koopsomme ende onkosten van eene Stede cum annuael gelegen tot hemixem door den zelven heere op 17 november 1819 publick gekogt voorts komende vande successie van wijlen jouffr Joanna Hellemans Beggijntien binnen Antwerpen overleden". afrekening ten bedrage van 9.539,58 frank08/00/1082
08/00/1082
27A.10/27.0.0"Conservation des Hypothèques" Betaling van lasten door Henry Joseph Stier.05/01/1820
05/01/1820
28A.10/28.0.0"Extract Uyr de conditien van verkoopinge van eene stede met huysinge, schuere, stalle, hof, boomgaert, plantagien, landen en allen den toebehoorten te samen groot 2 bunderen 200 roeden gestaen ende gelegen onder de gemeynte van Hemixem ontrent de oude kercke sive aen het Kerckeneynde aldaer Voor den heere Henry Joseph Stier d'Aertselaer rentier binnen deeze stedt Antwerpen, Sub Notario J.J. Pinson". Het was Joannes Baptiste Beten, prieste en kapelaan die de verkoop regelde als afgevaardigde van Joanna Hellemans, overleden et Antwerpen op 12 september 1819.18/01//181
18/01//181
29A.10/29.0.0"Conditions de vente d'une pièce de terre nommeé agtersten Sinkval grande 333 1/2 Verges situeé en la commune d'Aertselaer pour Monsieur Henry Joseph Stier, à Anvers". Voor notaris Egidius Albert Podor, residerende te Antwerpen, verscheen Claire Thérèse Bosschaert en haar man Jacques Hébrant, Theresia Maria Jacqueline, Joseph Antoine Francois en Servais Francois Joseph Bosschaert en Marie Thérèse Barbe Schaffeneer, weduwe van Antoine Marie Jacques Bosschaert welke verkopen: een huis in St. Willebrord, landen onder Merksem en 2 percelen gelegen onder Aartselaar. 20/12/1809
20/12/1809
30A.10/30.0.0"Mise en possession d'une piece de terre nommeé agterste Sinkval, situeé dans la commune d' Artselaer dans le Hameau dit Zinkval grande 333 1/2 verges Pour Monsier Henry Joseph Stier à Anvers. Nortaris was Egide Albert Podor, residerende te Antwerpen. Worden verder in de akte nog vernoemd als zijnde de verkopers: Claire Thérèse Bosschaert en echtgenoot Jacques Hébrant, Thérèse Marie Jacqueline - Joseph Antoine Francois - Servais Francois Joseph Bosschaert, Marie Thérèse Barbe Schaffeneer, weduwe van Antoine Marie Jacques Bosschaert en Marie Francoise en Claire Thérèse Francoise Bosschaert.18/01/1810
18/01/1810
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.025 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier