familiearchieven

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2018-05-21 09:32:31 artikels: 15656
inventarisitembegindatum
einddatum
V.5/208.0.0Gedrukte akte in het Latijn, tekst nog te vertalen, betreffende Constantinus de Weerdt. De akte is voorzien van een staart in roze stof, met een geperste zegel opgeborgen in een blikken doosje gehangen aan bovenvermelde roze staart10/03/1664
10/03/1664
V.5/209.0.0'Scheijdinghe ende deijlinghe vande goederen van Catharina d'Aijala weduwe van dheer de Weerdt'. Voor Eduaert Van Breght en Jacob Van Bueren, schepenen van Antwerpen, verschenen: de h. en mevr. Gregorius en de h. en mevr. Joost de Weerdt, beiden kinderen van wijlen Joost de Weerdt en Catharina d'Aijala. De verdeling van de erfenis gebeurde volgens het testament opgemaakt voor notaris Jan Waerbeke op 7 aug. 1629. Gregorius erft buiten geld en renten een groot en klein huis, naast elkaar gelegen in de Heyser straete. Joos de Weerdt erft eveneens buiten renten en geld de helft in twee huizen genaamd 'Den Jan Baptiste en Den Ancker'met twee poorten en een achterhuis. Deze waren gelegen tegenover de St.-Jacobskerk in het Kipdorp, met een achteruitgang in de Catten- straete. De akte is voorzien van twee staarten zonder zegels.17/01/1639
17/01/1639
V.5/210.0.0"N 1517, Lettre de Constitution ....' Akte in het Frans opgesteld, nog te vertalen. De akte is voorzien van een staart met nog een klein restant van een rode lakzegel.23/07/1626
23/07/1626
V.5/211.0.0"De transactie tusschen de weduwe en erfgenaemen wijlen Aerts de Clercq" Voor Peter Vledincx en Claes Rockocx, schepenen van Antwerpen, zijn gekomen: Anna Clercx, weduwe van Michielo Cornelisse,.... Clercx, echtegenote van Jan Boon, Maria Clercx, Clara Clercx, echtgenote van Dierick Borne, Regina Clercx, echtgenote van Joost de Weerdt, Peeter de Clerck en Claese de Clercq. Allen waren erfgenamen van wijlen Aerd de Clercq, de eerste partij. Clara van Oost, weduwe van Aerd de Clercq en gehuwd met Jan van Immerseel, was de tweede partij. Het betreft hier de scheiding en deling van goederen die eigendom waren van wijlen Aerd de Clercq. Twee zegelstaarten zijn nog aanwezig, de beide lakzegels ontbreken.26/10/1543
26/10/1543
V.5/212.0.0"Goedenisse Brieff vant' huijs gen. Lipsich inde Hoffstrate voor Herman Hertwich vanden Linden ende syne Huijsvrouwe". Voor Philip Franchois van Varick en Jan Augustijn Lannoij kwamen jonker David Egidius, Melchior en Joan Baptist Haecx zonen van wijlen Melchior Haecx en Maria van Eijcke. Anna Isabella Haecx, en haar man jonker Franchois van Gerwen. Jonkvr. Maria Catharina Haecx wed. wijlen Antonius Franciscus Wouters. Jonkvr. Eleonora en Justina Haecx, alle vier zusters van David, Melchior en Jan Bapt. Haecx. De erfgenamen van Melchior Haecx verkopen aan Herman Hertwich vander Linden en zijn echtgenote Adriana van Dobbel een huis genaamd 'Lipsich', gelegen in de Hofstraat. Het huis was gelegen tussen de huizen 'Het Gulden Peert' en 'Den Witten Valck'. Aan de akte zitten nog twee zegelstaarten.13/12/1677
13/12/1677
V.5/213.0.0Overeenkomst tussen Geeraert van Antwerpen en de stadhouder van Mechelen. De akte is voorzien van restanten van een grote rode lakzegel. Het is niet erg duidelijk wat er in de akte staat. De akte is ondertekend door de heer Van Linden als vertegenwoordiger van de Raad van de Koning.15/06/1711
15/06/1711
V.5/214.0.0"Octroy om vande Leenen te disponeren voor De Heer Diego Castano Matheos & vrouwe Elisabeth Goos ged: brussel 13 july 1674." Worden in de akte verder nog genoemd: Elisabeth, dochter van Mathias Goos en Arnolde van Vymer. Joanna Castano Matheos. De moeder van Diego en Joanna was Anna Endriques.13/07/1674
13/07/1674
V.5/215.0.0Voor schepenen van Antwerpen, Henrick van Halmale en Adriaen Happaert zijn verschenen Catharina d'Ayala Merten Joannes- en Joos de Weerdt. Het betreft hier vooral de verkoop en overgave van roerende en onroerende goederen gelegen onder Antwerpen.15/06/1711
15/06/1711
V.5/216.0.0Joos Audenwyghe, Pieter Oste, Lieven van Vossome, Joos Kimpe en Pieter van der Vaet, mannen en schepenen van het hof van Dendermonde. Voor hen compareerden op 24 november 1609 Anthony de Mas en zijn vrouw Lysbette Lauwereys om aan de rentebrief (jaarlijks 2 ponden grooten) ten gunste van wijlen Anthony de Clercq te voldoen. Voortaan moest de rente aan de weduwe van Anthony de Clercq en diens kinderen betaald worden en dat op de dag van Sint Pieter in februari 1609. De brief is voorzien van vijf zegelstaarten, waarvan er aan drie nog fragmenten van rode lakzegels zitten.12/01/1610
12/01/1610
V.5/217.0.0Bekrachtiging van het testament van Catharina Peeters, weduwe van Constantinus de Weerdt, raadsheer en secretaris der stad Antwerpen. Deze bekrachtiging gebeurde door de Spaanse koning Karel II.16/07/1700
16/07/1700

pagina: <<< < 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 > >>>

0.116 sec

A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn