familiearchieven

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2018-06-07 09:16:45 artikels: 15665
inventarisitembegindatum
einddatum
P.11/136.0.0In deze brief wordt gevraagt om 300 missen te celebreren ter nagedachtenis van wijlen Marie-Clare Isabelle Francoise le Francois echtgenote van Frans Ignace Bonaert.18/12/1768
18/12/1768
P.11/137.0.0"Sallaris vaccatien ende verschotten van gelde gedaen ende gemeriteert bij Louis Joseph de Waele de jange procureur in den raede van Vlaenderen". Berekening van onkosten gemaakt door notaris Steenecruijs uit Antwerpen, voor het opmaken van brieven en documenten, uiybetalingen van lonen, briefkosten enz. Het betreft hier alles i.v.m. de nalatenschap van wijlen de heer Stempels. Erfgenamen waren o.a.: Maria Theresia Peeters, Henri Joseph Stier, Baron van de Werve de Schilde, echtgen. Theresia Francisca Pieters, Baptist Guyot, echtgen. Francisca Jacoba Joseph Pieters.10/04/1788
10/04/1788
P.11/138.0.0Vraag: "omme in te vallen den boom genealogie" Op het briefje staan de namen vermeld van de familie Peytier.01/01/1700
31/12/1799
P.11/139.0.0Joseph Frans Bonnaert en Jonker Francies Joseph Amede van der Stichele komen op voor zichzelf en als gevolmachtigde van de medeerfgenamen van moeders, vaders vaderlijke zijde bij verzoek aan de Raad van Brabant. Het betreft hier een geschil tussen J. Bonnaerts en vrouwe M.T.Peeters de Merchtem. Woden verder in de akte vermeld: Joannes Egidius Peeters, Jean Constantin Peeters, Michiel Joseph Peeters, Marie Theresia Peeters, Anna van Eelen, Jean Baptiste Guyot, Francisca Jacoba Josepha Peeters, Henri Geelhand, Jan André Peijtier, Michel Joseph Pieters,Baron van de Werve de Schilde, Maria van Eelen, Marie Josepha Ceole, Francis René de Stempels, e.a. 14/12/1787
14/12/1787
P.11/140.0.0Document waarin beschreven wordt hoe de goederen afkomstig uit de erfenis van wijlen Catharina Peijtier verdeeld dienen te worden. Voor notaris Cornelius Franciscus Gerardi uit Antwerpen verscheen: Jonker Joannes Andreas Eduardus Peijtier, heer van Merchtem, en Jonker Philippus Josephus Peijtier als testamentlijke vertegenwoordigers van de minderjarige kinderen van wijlen hun zuster Catharina Maria Regina Peijtier. Zij werden aangesteld door hun moeder Vrouwe Maria Theresia Peeters douariere van wijlen haar man Jonker Jean Andre Peytier volgens haar testament opgemaakt op 14 december 1788.25/04/1789
25/04/1789
P.11/141.0.0"Sterfhuijs van Vre. Peijtier voor d'eene helft, en't Sterfhuijs van d'hr. Peeters D'Aertselaer voor d'andere helft als mede erfgenaemen van den eerw. heere De Stempels debent notaris Steenedruijs over devoiren ende Verschot als volgt:" rekening voor geleverde prestatie vanwege notaris Steenecruijs uit Antwerpen.20/08/1789
20/08/1789
P.11/142.1.0"D"erffgenaemen Destempels debet bij naerdere rekeninge aen den nots P.G.J. Steenecruijs over devoiren ende verschot" Afrekening ten bedrage van 5 gulden en 11 stuivers.10/03/1799
10/03/1799
P.11/142.2.0"Den heere Stier cum suis als mede erfgenaemen van den heere Destempels debent Notaris Steenecruijs over als volgt:". Rekeneing van wege notaris Steenecruijs ten bedrage van 5 gulden 1 stuiver voor geleverde prestaties m.b.o over de afhandeling van de verdeling der goederen van wijlen Catharina Peijtier.00/00/1789
00/00/1789
P.11/143.0.0Erfdeling: "Rekeninge Bewijs ende Reliqua van ontfang ende uijygeeff eenigsints gehad ende gehanteert bij Den borger Adrianus Ciermans over de Successie van wijlen den heere Petrus Josephus De Stempels". Hij was de zoon van Franciscus De Stempels en Maria Theresia Coele. Worden in de akte vermeld:Franciscus Joannes Coele, Maria van Eelen, Maria vander Borcht, Jacobus van Eelen, Anna en Joannes van Eelen, Joannes Herman, Isabella Clara De Ballieu, Philippus Herman, Joannes Baptiste Guijot21/01/1804
21/01/1804
P.11/144.0.0Rekenstaat met betrekking op de familie Peeters en Peijtier.Het stuk is ondertekend door Eugene van Becelare en A. Hermans.01/01/1700
31/12/1799

pagina: <<< < 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 > >>>

0.111 sec

A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn